O projekcie

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
AKTYWIZACJA = PRACA BEZ BARIER

Dofinansowanie: 787 760,64 zł
Całkowita wartość: 5 011 200,00 zł

 

Projekt „Aktywizacja = Praca bez barier” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Okres realizacji projektu:  1 czerwca 2022 – 30 czerwca 2023
Obszar realizacji: województwo lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie

Data podpisania umowy: 29.06.2022 r.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 360 (155 K, 205 M) osób z niepełnosprawnościami – z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia, niepracujących powyżej 18 r.ż. 120 (50 K, 70 M) osób z woj. lubelskiego, 120 (51 K, 69 M) osób z woj. mazowieckiego, 120 (54 K, 66 M) osób z woj. świętokrzyskiego w tym:
1)    osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
2)    osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
3)    osoby co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności
poprzez realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób, które przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.


Cele szczegółowe projektu:
1.    Wzrost aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami u 100 % (360 UP)
2.    Wzrost kwalifikacji/kompetencji zawodowych u min 252 UP
3.    Wzrost doświadczenia zawodowego UP u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy, stażu zawodowego
4.    Wzrost umiejętności poszukiwania pracy u UP u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy.
5. Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy u UP u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy

Po udziale w Projekcie min 87 osób znajdzie zatrudnienie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Wartość projektu: 5 011 200,00 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 4 223 439,36 zł
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 787 760,64 zł
www.mapadotacji.gov.pl

 

Script logo