Rekrutacja

1. Rekrutacja będzie otwarta i odbędzie się zgodnie z zasadą poszanowania równych szans, w okresie 01.06.2022 – 30.06.2023 r.
2. Formą zgłoszenia będą dokumenty aplikacyjne tj.
•    Formularz zgłoszeniowy do projektu (Załącznik nr 1)
•    Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2)
•    Oświadczenie o statusie osoby niezatrudnionej i braku aktywności w innych projektach (Załącznik nr 3)
•    Oświadczenie – miejsce zamieszkania (Załącznik nr 4)
•    Ankieta dot. motywacji do wzięcia udziału w projekcie
•    Ankieta odnośnie specjalnych potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami
•    - kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego)

Dodatkowo jeśli dotyczy:
- oświadczenie o statusie  na rynku pracy  w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy (załącznik nr 5), lub oświadczenie o statusie  na rynku pracy  w przypadku osób biernych zawodowo (załącznik nr 6), wraz z zaświadczeniem z ZUS potwierdzającym status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo w związku z ubieganiem się o wsparcie w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.
 - zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy - w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych
Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub drogą pocztową  na adres biur projektu:
woj. mazowieckie Consultor Sp. z o.o., Mireckiego 10, 26 – 600 Radom
woj. lubelskie Consultor Sp. z o.o ul. Mieszka I 6, 20-610 Lublin
woj. świętokrzyskie Consultor Sp. z o.o ul. Paderewskiego 14 ( III piętro lok.3)
 przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

3. Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryteria formalne:
•    miejsce zamieszkania na terenie  woj. mazowieckiego, lubelskiego lub świętokrzyskiego
•    wiek powyżej 18 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 18 rok życia. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie)
•    status osoby niezatrudnionej
•    osoby z niepełnosprawnością z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia:
•    osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
•    osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
•    osoby co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania

 

 

Script logo