Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 360 osób (155 Kobiet, 205 Mężczyzn) z niepełnosprawnościami z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia, niepracujących powyżej 18 r.ż. w tym:
120 (50 K, 70 M) osób z woj. lubelskiego, 120 (51 K, 69 M) osób z woj. mazowieckiego, 120 (54 K, 66 M) osób z woj. świętokrzyskiego w tym:
1)    osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
2)    osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
3)    osoby co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności
oraz osoby o statusie byłego UP w ramach Działania 9 RPO jeżeli spełniają przesłanki grupy docelowej projektu.

 

 

Script logo